اهداف انجمن

۱- ایجاد بانک های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء.
۲- کمک به برگزاری آموزشهای کاربردی و حین کار فنی – تخصصی
۳- تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و سیاستگذاری( با دو سوم رای هیئت مدیره قابل اجرا می باشد).
۴- تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری موسسه استاندارد.
۵- تدوین آئین نامه های انطباقی برای مرغوبیت کالا.
۶- پیشنهاد تعرفه های قیمت داخلی ، تعرفه های صادراتی و نیز تعرفه های واردات کالا.
۷- فراهم کردن زمینه های توسعه فعالیتهای تحقیقاتی کاربردی صنعتی.
۸- کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به منظور تامین نیازهای مالی.
۹- ارائه مشاوره در زمینه های مختلف کاری به اعضاء انجمن و سایرین.
۱۰-پذیرش حکمیت در اختلافات بین اعضاء و همچنین بین اعضاء و سایرین.
۱۱-همکاری و مشاوره با سازمان صنایع و معادن و اعلام نظر در خصوص صدور مجوز تاسیس برای متقاضیان.
۱۲-کمک به ارتقا کمی و کیفی محصول ، کاهش ضایعات و هزینه های تولید .
۱۳-تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندیهای اعضاء.
۱۴-شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور و معرفی تولیدات.
۱۵-کمک به تهیه و تامین ابزار آلات و ماشین آلات.
۱۶-معرفی آخرین دستاوردهای فن آوری در صنایع مربوطه.
۱۷-فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی.
۱۸-همکاری با وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای اجرایی در تدوین سیاستها و دستورالعملها.
۱۹-کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی.
۲۲-مذاکره با بانکها و سایر موسسات مالی.
۲۱-برگزاری همایشهای تخصصی.
۲۲-دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی.
۲۳- تهیه نشریه و بولتن های تخصصی و خبری و ایجاد وب سایت انجمن .
۲۴- مشارکت در اجلاسها و کمیسیونهای مشترک با دیگر کشورها.