مرکز مشاوره آگاهی تا آرامش جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران،محدوده پاسداران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.