در آخرین هفته دی‌ماه، هیچ یک از بازارهای دارایی بازدهی مثبتی نداشت.