در ۱۱ماهه سال۹۸، ۶۶٣هزار دستگاه ماشین لباسشویى با حدود ٣٧درصد رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تولید شده که در مقایسه با سایر محصولات لوازم خانگى بیشترین میزان تولید را داشته است.