نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به همراه همسرش در شهر محل اقامت خود در ایالت دلاوِر برگه‌های رأی خود را به صندوق انداختند.