پناه و نبات، دختران شاهرخ استخری را در کنار درخت کریسمس مشاهده می کنید.