دو واحد تولید ماسک در همدان می توانند به سرعت تولیدات خود را افزایش دهند