روایت روزنامه شرق از بدهکار بزرگ بانکی که از داخل زندان تجارت می کند