سپاه آماده پاسخ سریع، قاطع و پشیمان کننده به تهدیدات آمریکا