شورای رقابت برای اولین بار در دوره ریاست پژویان به قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد.