محقق موسسه ویروس شناسی ووهان که به همراه همکارش ویروس سارس را در خفاش کشف کرد، نسبت به شیوع انواع جدید ویروس کرونا هشدار داد.