به باور زهرا شیخی ظرفیت تولید واکسن مقابله با کرونا در داخل وجود دارد. اما طبیعی است که این فرایند، نیازمند حمایت های لجستیکی و اداری است. ضمن اینکه پروسه تهیه واکسن نیازمند حمایت های بودجه ای و تخصیص زمان مورد نیاز برای رسیدن به بهترین دستاوردها است.