فرحبخش: سالن‌های سینما نباید با قرمز شدن وضعیت شهرها بسته شود