سید شمس الدین حسینی معتقد است؛ شکاف ارزی باعث شده تا برخی افراد و جریانات منابع ارزی ارزان کشور را از طریق روابط و ارتباطات پشت پرده به چنگ آورده و در بازار آزاد به فروش برسانند. این تجربه‌ای است که به دفعات در اقتصاد ایران تکرار شده و ضرورت اصلاح آن در اقتصاد و بودجه به شدت احساس می‌شود.