مشاور امنیت ملی بایدن: تضمینی برای آینده افغانستان نیست