مکانیسم ماشه چیست و چه اتفاقی در برجام خواهد افتاد؟