غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب با آرامش خاطری که هنوز هم به یاد گودرزی مانده قبل از اعدام فقط یک تقاضا داشت: «برایم صبحانه بیاورید»