اقتصادنیوز: هرگونه افزایش قیمت نان در کشور غیرقانونی است و تنها شامل استان شهر تهران می شود.S