ارزیابی استراتژی توسعه صنعتی ایران در دو دهه اخیر از ورود شوک‌های صنعتی در فرآیند توسعه ای کشور حکایت دارد.S