هنر نمد مالی ریشه در تاریخ کهن ایران دارد و نمد در لغت به معنی نوعی پارچه ضخیم است که از الیاف در هم پیچیده بویژه پشم گوسفند بر اثر فشار و رطوبت تهیه می شود.