ورود انفرادی و یا گروهی دختران به مسجد جامع دهلی نو بدون همراهی بستگان نزدیک مرد ممنوع شده است.S