اقتصادنیوز: یک رسانه آمریکایی برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی–۲۰۲۲ بین ایران، روسیه و چین را ارسال پیام مستحکم به آمریکا دانست.S