پیکر هنرمند و پژوهشگر هنرهای معاصر امروز ۲۱ مهر ماه، در آرامگاه خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد.S