اهداف انجمن

1- ایجاد بانک های اطلاعاتی، شناسایی بازارهای مصرف تولیدات اعضاء.
2- کمک به برگزاری آموزشهای کاربردی و حین کار فنی – تخصصی
3- تجزیه و تحلیل لازم در زمینه تنظیم بازار و سیاستگذاری( با دو سوم رای هیئت مدیره قابل اجرا می باشد).
4- تعیین و تدوین استانداردهای مرغوبیت با همکاری موسسه استاندارد.
5- تدوین آئین نامه های انطباقی برای مرغوبیت کالا.
6- پیشنهاد تعرفه های قیمت داخلی ، تعرفه های صادراتی و نیز تعرفه های واردات کالا.
7- فراهم کردن زمینه های توسعه فعالیتهای تحقیقاتی کاربردی صنعتی.
8- کمک به ایجاد و یا تقویت بازار سرمایه به منظور تامین نیازهای مالی.
9- ارائه مشاوره در زمینه های مختلف کاری به اعضاء انجمن و سایرین.
10-پذیرش حکمیت در اختلافات بین اعضاء و همچنین بین اعضاء و سایرین.
11-همکاری و مشاوره با سازمان صنایع و معادن و اعلام نظر در خصوص صدور مجوز تاسیس برای متقاضیان.
12-کمک به ارتقا کمی و کیفی محصول ، کاهش ضایعات و هزینه های تولید .
13-تهیه کتابچه راهنما و معرفی توانمندیهای اعضاء.
14-شرکت در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور و معرفی تولیدات.
15-کمک به تهیه و تامین ابزار آلات و ماشین آلات.
16-معرفی آخرین دستاوردهای فن آوری در صنایع مربوطه.
17-فراهم کردن زمینه عقد قراردادهای بزرگ و کلی.
18-همکاری با وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای اجرایی در تدوین سیاستها و دستورالعملها.
19-کمک به ایجاد آزمایشگاه مشترک تخصصی.
22-مذاکره با بانکها و سایر موسسات مالی.
21-برگزاری همایشهای تخصصی.
22-دفاع از منافع اعضاء در مجامع حقوقی داخلی و بین المللی.
23- تهیه نشریه و بولتن های تخصصی و خبری و ایجاد وب سایت انجمن .
24- مشارکت در اجلاسها و کمیسیونهای مشترک با دیگر کشورها.