ایرنانوشت:رییس سازمان امور عشایر با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر توسعه زیر ساختهای مناطق عشایری، از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتباری برای توسعه راه عشایری خبر داد.