ببینید | عجیب‌ترین اتفاق تاریخ در صحنه تیراندازی سارقین مسلح