تصاویر خیره‌کننده از روستای دره‌تخت یک روز پس از بارش برف را می‌بینید؛S