دیشب در بازار پشت خطی، اسکناس آمریکایی رشد کرد امری که می تواند نشان دهنده تغییر سمت و سوی انتظارات معامله گران باشد.S