بخشی از قسمت جدید بازی مافیا را مشاهده می‌کنید که در آن حامد آهنگی و حسین رفیعی به بد بازی کردن شهروندان در قسمت قبلی اشاره کردند. بخشی از قسمت جدید بازی مافیا را مشاهده می‌کنید که در آن حامد آهنگی و حسین رفیعی به بد بازی کردن شهروندان در قسمت قبلی اشاره کردند.  S