اعضای هیئت مدیره

هرویک یاری جانیان
هرویک یاری جانیانعضو هیئت مدیره
رایموند بغوزیان
رایموند بغوزیانعضو هیئت مدیره
بهزاد قاسمی
بهزاد قاسمیعضو هیئت مدیره
مرتضی ترکمنی
مرتضی ترکمنیمرتضی ترکمنی
آربی وارتومیان
آربی وارتومیانآربی وارتومیان

بازرس

آرسن آودیانبازرس

دبیر